Niniejsza Polityka prywatności jest równoznaczna z faktem, iż wszystkie dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczania danych, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/3679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zgodnie z zasadą prywatności w fazie projektowania (privacy by design), promowaną w przepisach RODO, rzeczoną Politykę charakteryzuje proaktywne podejście do ochrony danych osobowych oraz poszanowanie dla prywatności osób z niej korzystających.

FPHU ZAWA-PAK ŁUKASZ ZAWALSKI deklaruje, iż dokłada wszelkich starań oraz zapewnia odpowiednie środki organizacyjno-finansowe, w celu utrzymania na odpowiednio wysokim poziomie mechanizmów zabezpieczenia informacji i systemów informatycznych poprzez dostosowanie działań do wymagań zawartych i obowiązujących przepisach oraz przyjęte dobre praktyki.

Ochrona danych oznacza, że są one chronione przed wieloma różnymi zagrożeniami w taki sposób, aby zapewnić ciągłość prowadzenia działalności oraz zminimalizować straty spowodowane zniszczeniem, utratą bądź “wyciekiem” informacji do osób i instytucji nieupoważnionych.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych jesteśmy my: FPHU ZAWA-PAK Łukasz Zawalski, z siedzibą w Poręba, ul. Zakładowa 2. wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki pod numerami NIP 6490013408, REGON 271852523

W każdym momencie możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem zakładki “kontakt” oraz w dowolnej chwili zrezygnować z tego rodzaju działań.

Jakie dane przetwarzamy?

Jedyne informacje, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym strony internetowej, sklepu internetowego oraz fanpage dotyczą zapewniania większego bezpieczeństwa usług, dokonywania analiz, prowadzenia statystyk, a także rozpatrywania otrzymanych przez nas wiadomości. Wszystkie przechowywane informacje są niezbędne w celu dalszej współpracy oraz wykorzystujemy je wyłącznie w wybranym przez Ciebie celu, np. w przypadku dokonania zakupów internetowych w celu dostarczenia produktów do wybranego przez Ciebie miejsca. Twoje dane nie są udostępniane żadnym innym podmiotom. Wszystkie dane, jakie przetwarzamy, są gromadzone na zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej

Zasady Przetwarzania danych osobowych

Wszystkie dane osobowe przetwarzamy zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą. Są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Dane są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane oraz zawsze prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Przechowywane są w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane oraz przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Przejrzystość oraz bezpieczeństwo

FPHU ZAWA-PAK podejmuje odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem udzielić osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji oraz prowadzić z nią wszelką komunikację w sprawie przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez podmioty odpowiedzialne za konkretne zlecenie.

Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe przechowywane są przez czas określony w celu świadczenia konkretnej usługi znajdującej się na naszej stronie internetowej, sklepie internetowym lub w mediach społecznościowych i wykonania zobowiązań Administratora. W każdym momencie mają Państwo możliwość zgłoszenia sprzeciwu w tym zakresie oraz żądania usunięcia danych osobowych.

Pliki cookies na naszej stronie internetowej

Na stronie www.zawapak.pl oraz w naszym sklepie internetowym stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas korzystania ze wszystkich podstron naszego serwisu, stałemu ulepszaniu oferowanych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych oraz poznanie Twoich preferencji obserwując sposób korzystania z naszej strony internetowej.

Wykorzystywanie plików cookies można jasno określić w ustawieniach przeglądarki, z której korzystasz.

Pod podanym niżej adresem znajdziesz instrukcję jak zmienić ustawienia w przeglądarce

Instrukcja zmiany ustawień cookies

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Poniższy Regulamin określa zasady i warunki realizacji zamówień i jest następstwem wejścia w
życie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827 ).

1. Postanowienia ogólne

Esklep Zawapak to sklep internetowy działający pod adresem  sklep.zawapak.pl, hurt.zawapak.pl, klient.zawapak.pl będącymi teleinformatyczną platformą sprzedażową prowadzoną przez firmę FPHU ZAWA-PAK ŁUKASZ, 
ZAWALSKI, wpisaną do rejestru przedsiębiorców (NIP: 649 001 34 08 ), zwaną w poniższym regulaminie SKLEP ZAWAPAK.

W regulaminie zostały uwzględnione terminy, których wyjaśnienie to:

Sklep internetowy – platforma sprzedażowa dostępna pod adresem www.sklep.zawapak.pl, w którym internauci (użytkownicy) mogą za pośrednictwem internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez FPHU ZAWA-PAK Łukasz Zawalski.

Klient to każda z osób fizycznych, prawnych lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w regulaminie korzysta ze strony internetowej www.zawapak.pl lub dokonuje zakupu.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czas realizacji zamówienia – to czas, w jakim zamówienie zostanie skompletowane i przekazane do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera na wskazany przez Klienta adres.

Koszyk – miejsce na stronie internetowej www.zawapak.pl dzięki któremu Klient może dokonać zamówienia oraz zdefiniować jego szczegóły, takie jak ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób wysyłki i płatności.

Strona produktowa – element Sklepu Internetowego, na którym przedstawione są informacje na temat produktu.

2. Rejestracja i logowanie

1. Zakupy w Sklepie Internetowym mogą być dokonywane po zarejestrowaniu lub bez rejestracji.
2. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www.sklep.zawapak.pl dokonać zakupu produktu, a później wypełnić́ formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię̨,
nazwisko, adres e-mail oraz hasło.
3. Głównym warunkiem rejestracji jest pierwotne zapoznanie się oraz zaakceptowanie regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez FPHU ZAWA-PAK Łukasz Zawalski danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym.
4. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail, jako loginu oraz hasła.
5. Konto w Sklepie mogą założyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletniość poprzez zawarcie małżeństwa), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jedn. Składające zamówienia poprzez ehurt muszą podać nr NIP.
6. Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym.
7. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności danych osobowych osób trzecich, które nie udzieliły upoważnienia do założenia Konta w ich imieniu.

3. Składanie zamówień

1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę̨ za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.zawapak.pl Klient składa zamówienie dodając produkty, którymi jest zainteresowany do Koszyka oraz poprzez wskazanie sposobu odbioru i płatności za zamówienie.
2. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje: zamawiany towar; adres, na jaki ma być dostarczony towar; sposób dostawy; sposób płatności.
3. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Kupuje i płacę”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z FPHU ZAWA-PAK Łukasz Zawalski umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
4. Do momentu uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Kupuje i płacę” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zawartości koszyka. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
5. Na adres e-mail wskazany podczas rejestracji lub w trakcie wypełniania danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji, zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia.
6. Klient dokonując wyboru sposobu płatności ma możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych produktów.
7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

4. Ceny towarów

1. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej: esklep zawierają podatek VAT; hurt oraz strefa klienta nie zawierają podatku VAT i podawane są w złotych polskich; nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ta ustalana jest w końcowej fazie zamówienia na podstawie wartości zamówienia
2. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.
3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmującą również koszty
przesyłki, przedstawiana jest na Stronie internetowej, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
4. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
6. Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej www.sklep.zawapak.pl

5. Formy płatności i dostawy

1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:
– gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki;

– przelewem na rachunek bankowy;

– przy pomocy bramki płatności  IMoje , 


2. W przypadku, gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 5 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia, umowa zawarta miedzy Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.

3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy spedycyjnej / kurierskiej.

6. Realizacja zamówień

1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.
2. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez konsumenta zamówienia.
3. Jeżeli FPHU ZAWA-PAK Łukasz Zawalski nie będzie w stanie zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę
– zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.

4. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski.

7. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową)

1. Reklamacje należy składać drogą mailową lub za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej www.sklep.zawapak.pl
2. Składając reklamację należy dostarczyć do FPHU ZAWA-PAK Łukasz Zawalski reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.
4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta dokonujemy naprawy lub wymiany reklamowanego towaru na nowy-pełnowartościowy.

5. W przypadku składnia reklamacji na produkty zniszczone w czasie transportu niezbędny jest protokół zniszczenia podpisany przez kuriera dostarczającego towar, w przypadku braku protokołu reklamacja nie będzie uwzględniana.

8. Prawo odstąpienia od umowy

1. Pouczenie o odstąpieniu od umowy. Zwrotowi nie podlegają świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Konsumentowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów dla Klienta.
4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Klienta płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia Sprzedawcy przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym
razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin
jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
7. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Dane osobowe

1. W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Zgodne z ww. ustawą Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

UWAGA !

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. O świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. W której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;